český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 bezpečné rozpouštědlo
Last update: 2024/02/09 10:10

 

BEZPEČNÉ ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

Nehořlavé, bez těkavých organických sloučenin, snadno biologicky rozložitelné

S osvědčením NSF K1 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Odmašťovací schopnost zesílena estery

rostlinného původu

Lze použít za studena i za tepla

„Speciálně určené do odmašťovacích zařízení“

 

           

      

   Rozpouštědlo bez VOC

 

TECHNICKÁ KAPALINA NA BÁZI ROSTLINNÝCH ESTERŮ

VYSOCE ÚČINNÉ ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

SPECIÁLNĚ PRO MYCÍ ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE, KANALIZACE, NÁDRŽE, RENTENCE, PRŮMYSLOVOU ÚDRŽBU

 


Použitelné za studena nebo v lázni do 70 °C.

Vyřazení z oblastí ATEX.

 

Velmi vysoká rozpouštěcí schopnost Index KB více než 50.

 

Dielektrické přeskokové napětí IEC156 50 000 voltů.

 

Okamžité rozpuštění dehtu, surové ropy, těžkých uhlovodíků,

zbytků vznikajících při hoření, tuků, maziv.

 

Složení obsahuje přísadu pro rychlejší dekantaci

v mycích zařízeních s rozpouštědly

 

 

OPTIMALIZACE PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ROZPOUŠTĚDLY

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(SMĚRNICE IED)

Bilance ohledně vstupu / výstupu rozpouštědla

Mírně těkavé, snižování spotřeby.

ODSTRANĚNÍ EMISÍ ROZPOUŠTĚDEL

 

           

           ODP 0           

 

 

                   

                     PRP 0

 

Bod mrznutí -20 °C. Skladování venku povoleno.

 

Snížení průmyslového rizika, přerušení provozu, občanské odpovědnosti

(zákoník o pojištění)

 

 

POPIS
Odmašťovací rozpouštědlo, bezpečné nehořlavé čisticí činidlo, biologicky rozložitelné, bez VOC, s vysokou rozpouštěcí schopností, speciálně vyvinuté pro použití v mycích zařízeních s rozpouštědly, technická kapalina na bázi rostlinných esterů původem ze zemědělství, použitelná rovněž pro veškeré úkony ručního odmašťování s mechanickým účinkem nebo bez něj, nebo ponořením do lázní za studena nebo za tepla až do 70° C.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

    Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva*

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Velmi slabý

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4470

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

< -20

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

nerozpustný

%

Kinematická viskozita při 40°C

 NF EN 3104

2,5

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,001

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0,0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

< 70

-

Rychlost odpařování

 -

 < 4

h

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

28

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 IEC.156

50 000

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

< 100

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 230

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,6

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

6,5

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 

Nařízení CLP

 

0

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

< 1

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 1

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

< 3

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0,0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301 A/C

>80, >90

%

Tenze páry při 20 °C

 -

< 0,1

hPa

Obsah COV (těkavé organické sloučeniny)

 -

0

%

Obsah síry

 GC MS

0

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

0

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

< 0,01

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

0

%

Obsah sloučenin s PRP

 -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

1,55

kg ekvivalent uhlíku

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anilinový bod

ASTM D 611

80

°C

Bioakumulace

Rozdělovací index n-oktanol-voda

OECD 107

< 3

logKow

Klasifikace nebezpečnost pro vodu

WGK

1

Třída

 

PŘEDSTAVENÍ

        Kontejner GRV 1000 L

 

Odmašťovací rozpouštědlo, čisticí přípravek, není hodnocený jako hořlavý, vyřazený z oblastí ATEX. Neobsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), optimalizace Plánu pro hospodaření s rozpouštědly (Směrnice IED). Biologicky rozložitelný, OECD Schváleno podle NSF K1. Silná dekantační schopnost v odmašťovacích zařízeních. Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, která lze lokalizovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS. bezpečné nehořlavé odmašťovací rozpouštědlo. BEZ VOC. Schváleno dle NSF. speciálně pro odmašťovací zařízení. Použitelné za tepla v myčkách. dielektrické. Odmašťovací přípravek do mycích zařízení, Výrobce průmyslových odmašťovacích rozpouštědel, odmašťovací nehořlavý odmašťovací přípravek, biologicky rozložitelný odmašťovací přípravek, bezpečný odmašťovací přípravek, odmašťovací přípravek pro styk s potravinami, rozpouštědlo do mycích zařízení, biologicky rozložitelné rozpouštědlo, bezpečné rozpouštědlo, rozpouštědlo pro styk s potravinami, odmašťovací rozpouštědlo, ROZPOUŠTĚDLA, odmašťovací rozpouštědlo ne voc, odmašťovací rozpouštědlo bez voc, rozpouštědlo de čisticích zařízení, odmašťovací přípravek do mycích zařízení na rozpouštědla, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. nehořlavé rozpouštědlo. Rozpouštědlo s osvědčením NSF. Rozpouštědlo pro potravinářský průmysl. Rozpouštědlo použitelné za tepla. Rozpouštědlo bez voc. Rozpouštědlo mycí zařízení. rozpouštědla odmašťovací zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Rozpouštědlo do odmašťovacího zařízení. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Sud 200 L 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

 

 Kanystr 20 L

 

Odmašťovací rozpouštědlo, čisticí přípravek, není hodnocený jako hořlavý, vyřazený z oblastí ATEX. Neobsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), optimalizace Plánu pro hospodaření s rozpouštědly (Směrnice IED). Biologicky rozložitelný, OECD Schváleno podle NSF K1. Silná dekantační schopnost v odmašťovacích zařízeních. Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, která lze lokalizovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS. bezpečné nehořlavé odmašťovací rozpouštědlo. BEZ VOC. Schváleno dle NSF. speciálně pro odmašťovací zařízení. Použitelné za tepla v myčkách. dielektrické. Odmašťovací přípravek do mycích zařízení, Výrobce průmyslových odmašťovacích rozpouštědel, odmašťovací nehořlavý odmašťovací přípravek, biologicky rozložitelný odmašťovací přípravek, bezpečný odmašťovací přípravek, odmašťovací přípravek pro styk s potravinami, rozpouštědlo do mycích zařízení, biologicky rozložitelné rozpouštědlo, bezpečné rozpouštědlo, rozpouštědlo pro styk s potravinami, odmašťovací rozpouštědlo, ROZPOUŠTĚDLA, odmašťovací rozpouštědlo ne voc, odmašťovací rozpouštědlo bez voc, rozpouštědlo de čisticích zařízení, odmašťovací přípravek do mycích zařízení na rozpouštědla, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. nehořlavé rozpouštědlo. Rozpouštědlo s osvědčením NSF. Rozpouštědlo pro potravinářský průmysl. Rozpouštědlo použitelné za tepla. Rozpouštědlo bez voc. Rozpouštědlo mycí zařízení. rozpouštědla odmašťovací zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Rozpouštědlo do odmašťovacího zařízení. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Vyrábí se v provedení NEUTRALÈNE T 3000 pro aplikaci v leteckém průmyslu

Osvědčení o vhodnosti pro letecký průmysl DGA č. 153

3732 Zápis č. 051-19/DT/ASA/TA

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ 

                                    

Odmaštění hadříkem

 

Odmaštění pomocí kartáče

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Nízkotlaké postřikovače s opláchnutím vodou

 

Do mycích zařízení

 

 

 

 

Do ultrazvukových nádrží

 

Do ponorných nádrží za tepla i za studena
Do rotačních nebo translačních košů Myčky A3

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE