český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 bezpečné rozpúšťadlo
Last update: 2024/04/16 13:42

 

BEZPEČNÉ ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

Nehorľavé, bez prchavých organických zlúčenín, ľahko biologicky rozložiteľné

Certifikované podľa NSF K1 pre agropotravinársky priemysel (IAA)

Odmasťovacia schopnosť zosilnená estermi

rastlinného pôvodu

Možno použiť za studena aj za tepla

„Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení“

  

 

  

   Rozpúšťadlo bez VOC

 

TECHNICKÁ KVAPALINA NA BÁZE RASTLINNÝCH ESTEROV

VYSOKO ÚČINNÉ ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

ŠPECIÁLNE PRE UMÝVACIE ZARIADENIA, KONŠTRUKCIE, KANALIZÁCIE, NÁDRŽE, PRIEMYSELNÚ ÚDRŽBU

 


Použiteľné za studena alebo v kúpeli do 70 °C.

Vyradenie z oblastí ATEX.

 

Veľmi vysoká rozpúšťacia schopnosť Index KB viac ako 50.

 

Dielektrické preskokové napätie IEC156 50 000 voltov.


Okamžité rozpustenie dechtu, ropy, ťažkých uhľovodíkov,

zvyškov vznikajúcich pri horení, tukov, mazív.

 

Zloženie obsahuje prísadu pre rýchlejšiu dekantáciu

v umývacích zariadeniach s rozpúšťadlami

 

 

OPTIMALIZÁCIA PLÁNU HOSPODÁRENIA S ROZPÚŠŤADLAMI

Plán hospodárenia s rozpúšťadlami 

(SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH)

Bilancia vstupu / výstupu rozpúšťadla

Mierne prchavé, znižovanie spotreby.

ODSTRÁNENIE EMISIÍ ROZPÚŠŤADIEL

           

           ODP 0           

 

 

 

                   

                     PRP 0

 

Bod mrznutia -20 °C. Skladovanie vonku povolené.

 

Zníženie priemyselného rizika, prerušenia prevádzky,

občianskoprávnej zodpovednosti

(zákonník o poistení)

 

OPIS
Odmasťovacie rozpúšťadlo, bezpečné nehorľavé čistiace činidlo, biologicky rozložiteľné, bez VOC, s vysokou rozpúšťacou schopnosťou, špeciálne vyvinuté na použitie v umývacích zariadeniach s rozpúšťadlami, technická kvapalina na báze rastlinných esterov pôvodom z poľnohospodárstva, použiteľná aj na všetky úkony ručného odmasťovania s mechanickým účinkom alebo bez neho, alebo ponorením do kúpeľov za studena alebo za tepla až do 70° C.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Kvapalný

Farba*

 Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

 Posúdenie čuchom

Veľmi slabý

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

810

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4470

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

< -20

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

nerozpustný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

2,5

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,001

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0,0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

>70

Rýchlosť vyparovania

 –

 >4

h

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

28

Dyn/cm

Prierazové napätie

 IEC.156

50000

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

>100

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

>230

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,6

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

6,5

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 

Nariadenie CLP

 

0

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

< 1

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 1

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidínové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

< 3

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0,0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

 OECD 301 A/C

>80, >90

%

Tlak pary pri 20 °C

 –

< 0,1

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

0

%

Obsah síry

 GC MS

0

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

0

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

< 0,01

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

1,55

Kg ekvivalent uhlíka


DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anilínový bod

ASTM D 611

80

°C

Bioakumulácia

Koeficient delenia: n-oktanol/voda

OECD 107

< 3

logKow

Klasifikácia nebezpečnosti pre vodu

WGK

1

trieda

 

BALENIA

        Kontajner GRV 1000 L

 

Odmasťovacie rozpúšťadlo, čistiaci prípravok, nie je hodnotený ako horľavý, vyradený z oblastí ATEX. Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), optimalizácia Plánu pre hospodárenie s rozpúšťadlami (Smernica IED). BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Schválený podľa NSF K1. Vysoká sila dekantácie v odmasťovacích zariadeniach. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné. HACCP BRC8 IFS. bezpečné nehorľavé odmasťovacie rozpúšťadlo. BEZ VOC. Schválené podľa NSF. špeciálne pre odmasťovacie zariadenia. Použiteľné za tepla v umývačkách. dielektrické. Odmasťovací prípravok do umývacích zariadení, Výrobca priemyselných odmasťovacích rozpúšťadiel, odmasťovací nehorľavý odmasťovací prípravok, biologicky rozložiteľný odmasťovací prípravok, bezpečný odmasťovací prípravok, odmasťovací prípravok na styk s potravinami, rozpúšťadlo do umývacích zariadení, biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, bezpečné rozpúšťadlo, rozpúšťadlo pre styk odmasťovacie rozpúšťadlo, ROZPÚŠŤADLÁ, odmasťovacie rozpúšťadlo nie voc, odmasťovacie rozpúšťadlo bez voc, rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, odmasťovací prípravok do umývacích zariadení na rozpúšťadlá, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. nehorľavé rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo s osvedčením NSF. Rozpúšťadlo pre potravinársky priemysel. Rozpúšťadlo použiteľné za tepla. Rozpúšťadlo bez voc. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. rozpúšťadlá odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

Barel 200 L 

 

Odmasťovacie rozpúšťadlo, čistiaci prípravok, nie je hodnotený ako horľavý, vyradený z oblastí ATEX. Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), optimalizácia Plánu pre hospodárenie s rozpúšťadlami (Smernica IED). BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Schválený podľa NSF K1. Vysoká sila dekantácie v odmasťovacích zariadeniach. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné. HACCP BRC8 IFS. bezpečné nehorľavé odmasťovacie rozpúšťadlo. BEZ VOC. Schválené podľa NSF. špeciálne pre odmasťovacie zariadenia. Použiteľné za tepla v umývačkách. dielektrické. Odmasťovací prípravok do umývacích zariadení, Výrobca priemyselných odmasťovacích rozpúšťadiel, odmasťovací nehorľavý odmasťovací prípravok, biologicky rozložiteľný odmasťovací prípravok, bezpečný odmasťovací prípravok, odmasťovací prípravok na styk s potravinami, rozpúšťadlo do umývacích zariadení, biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, bezpečné rozpúšťadlo, rozpúšťadlo pre styk odmasťovacie rozpúšťadlo, ROZPÚŠŤADLÁ, odmasťovacie rozpúšťadlo nie voc, odmasťovacie rozpúšťadlo bez voc, rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, odmasťovací prípravok do umývacích zariadení na rozpúšťadlá, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. nehorľavé rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo s osvedčením NSF. Rozpúšťadlo pre potravinársky priemysel. Rozpúšťadlo použiteľné za tepla. Rozpúšťadlo bez voc. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. rozpúšťadlá odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

 

 

 

 Nádoba 20 L

 

Odmasťovacie rozpúšťadlo, čistiaci prípravok, nie je hodnotený ako horľavý, vyradený z oblastí ATEX. Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), optimalizácia Plánu pre hospodárenie s rozpúšťadlami (Smernica IED). BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Schválený podľa NSF K1. Vysoká sila dekantácie v odmasťovacích zariadeniach. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné. HACCP BRC8 IFS. bezpečné nehorľavé odmasťovacie rozpúšťadlo. BEZ VOC. Schválené podľa NSF. špeciálne pre odmasťovacie zariadenia. Použiteľné za tepla v umývačkách. dielektrické. Odmasťovací prípravok do umývacích zariadení, Výrobca priemyselných odmasťovacích rozpúšťadiel, odmasťovací nehorľavý odmasťovací prípravok, biologicky rozložiteľný odmasťovací prípravok, bezpečný odmasťovací prípravok, odmasťovací prípravok na styk s potravinami, rozpúšťadlo do umývacích zariadení, biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, bezpečné rozpúšťadlo, rozpúšťadlo pre styk odmasťovacie rozpúšťadlo, ROZPÚŠŤADLÁ, odmasťovacie rozpúšťadlo nie voc, odmasťovacie rozpúšťadlo bez voc, rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, odmasťovací prípravok do umývacích zariadení na rozpúšťadlá, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. nehorľavé rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo s osvedčením NSF. Rozpúšťadlo pre potravinársky priemysel. Rozpúšťadlo použiteľné za tepla. Rozpúšťadlo bez voc. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. rozpúšťadlá odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

Vyrába sa pod označením NEUTRALÈNE T 3000 na použitie v leteckom priemysle

Osvedčenie o vhodnosti pre letecký priemysel DGA č. 153

3732 Zápis č. 051-19/DT/ASA/TA

 

SPÔSOBY POUŽITIA

                                    

Odmastenie handričkou

 

Odmastenie kefou

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Nízkotlakové postrekovače s opláchnutím vodou

 

Do umývacích stolov

 

 

 

 

Do ultrazvukových vaní

 

Do ponorných vaní za tepla aj za studena
Do rotačných alebo translačných priemyselných práčok Umývačky A3

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE