český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® BIO 1000 sikkert opløsningsmiddel
Last update: 2024/02/08 12:23

SIKKERT AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDDEL

Ikke-antændelig, uden VOC, nemt bionedbrydeligt

NSF K1-certificeret til landbrugs- og fødevareindustrien

Affedtningsevne, der er forstærket af estere med plantemæssig oprindelse

Kan anvendes kold og varm

”Specielle affedtningsdispensere”

 

         

    

  

       

Opløsningsmiddel uden VOC

 

 

TEKNISK VÆSKE FREMSTILLET AF VEGETABILSKE ESTERE

AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDDEL MED HØJ YDEEVNE SPECIALDISPENSERE, STRUKTURER, ANLÆG, BEHOLDERE, OPSAMLINGER, INDUSTRIEL VEDLIGEHOLDELSE

  

Kan anvendes koldt eller ved neddypning i varmt vand op til 70 °C.

Deklassering af ATEX-zoner.

 

Opløsningsmiddel med meget høj effekt med KB-indeks over 50.

 

Dielektrisk overslagsspænding IEC156      50.000 V.

 

Jeblikkelig opløsning af tjære, råolie, tunge kulbrinter, forbrændingsrester, fedt, smøremidler.

 

Formulering med tilsætning for en accelereret slæmning i dispensere til rengøring med opløsningsmidler

 

OPTIMERING AF PLAN FOR HÅNDTERING AF OPLØSNINGSMIDLER

Plan for håndtering af opløsningsmidler 

(IED-DIREKTIV)

Materialebalance for tilgang/fragang af opløsningsmidler

Svagt flygtigt, reduceret forbrug.

FJERNELSE AF OPLØSNINGSMIDLERS EMISSIONER

           

           ODP 0           

 

 

 

                   

                     PRP 0

 

Frysepunkt -20 °C. Godkendt til opbevaring udenfor.

 

Reduceret risiko for industri, driftstab, civilretligt ansvar

(den franske forsikringslov)

 

BESKRIVELSE
Affedtende opløsningsmiddel og sikkert rengøringsmiddel, der er ikke-antændeligt, bionedbrydeligt, uden VOC. Det er et højtydende opløsningsmiddel, der specifikt er udviklet til brug i rengøringsdispensere til opløsningsmiddel. Det er en teknisk væske fremstillet af vegetabilske estere, som kan anvendes til alle manuelle affedtningsopgaver med eller uden mekanisk hjælp eller ved neddypning i kolde eller varme beholdere op til 70 °C.

 

BRUGSANVISNING

Farligt. Følg forsigtighedsreglerne. Læs omhyggeligt fare- og risikosætningerne på emballagen. Se sikkerhedsdatabladet.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

-

Farve*

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Meget svag

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

810

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4470

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

<-20

°C

Vandopløselighed

  -

Uopløselig

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

2,5

mm²/s

Syretal

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

<0,001

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0,0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

<0,1

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

>70

-

Fordampningshastighed

  -

   >4

t

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

28

Dyn/cm

Overslagsspænding

  IEC.156

50.000

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

>100

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

>230

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

0,6

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

6,5

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 

CLP-forordningen

 

0

 

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

<1

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

<1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

<3

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0,0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OECD 301 A/C

>80, >90

%

Damptryk ved 20 °C

  -

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

0

%

Svovlindhold

  GC-MS

0

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

0

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

<0,01

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

1,55

kg kulstofækvivalent

YDERLIGERE KARAKTERISTIKA

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anilinpunkt

ASTM D 611

80

°C

Bioakkumulering

Fordelingsindeks for oktanol og vand

OCDE 107

<3

logKow

Fareklassificering for vand

WGK

1

Klasse

 

PRÆSENTATION

        IBC-beholder1000 L

 

Affedtende og rengørende opløsningsmiddel, ikke klassificeret som antændelig, deklasseret til ATEX-zoner. Uden VOC, optimering af plan for håndtering af opløsningsmidler (IED-direktiv). Bionedbrydeligt i henhold til OECD. NSF K1-godkendt. Høj slæmningseffekt i dispensere til affedtning. Aftagelige DETECT BLUE®-dele og detekterbare dele. HACCP BRC8 IFS. Sikkert, ikke-antændeligt affedtende opløsningsmiddel. UDEN VOC. NSF-certificeret. Specielle affedtningsdispensere. Kan bruges varmt. I vaskemaskiner. Dielektrisk. Affedtningsdispenser til rengøring, producent af affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, ikke-antændeligt affedtningsmiddel, bionedbrydeligt affedtningsmiddel, sikkert affedtningsmiddel, affedtningsmiddel til fødevarekontakt, dispenser til opløsningsmiddel, bionedbrydeligt opløsningsmiddel, sikkert opløsningsmiddel, opløsningsmiddel til fødevarekontakt, affedtende opløsningsmiddel, OPLØSNINGSMIDLER, affedtende opløsningsmiddel uden voc, dielektrisk opløsningsmiddel til rengøring, opløsningsmiddeldispenser til affedtning, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmidler til industriel brug. Ikke-antændeligt opløsningsmiddel. NSF-certificeret opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til fødevareindustrien. Opløsningsmiddel, der kan bruges varmt. Opløsningsmiddel uden voc. Opløsningsmiddel til dispensere. Affedtende opløsningsmiddel til dispensere. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til affedtningsdispensere. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

200 L tønde  

 

Affedtende og rengørende opløsningsmiddel, ikke klassificeret som antændelig, deklasseret til ATEX-zoner. Uden VOC, optimering af plan for håndtering af opløsningsmidler (IED-direktiv). Bionedbrydeligt i henhold til OECD. NSF K1-godkendt. Høj slæmningseffekt i dispensere til affedtning. Aftagelige DETECT BLUE®-dele og detekterbare dele. HACCP BRC8 IFS. Sikkert, ikke-antændeligt affedtende opløsningsmiddel. UDEN VOC. NSF-certificeret. Specielle affedtningsdispensere. Kan bruges varmt. I vaskemaskiner. Dielektrisk. Affedtningsdispenser til rengøring, producent af affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, ikke-antændeligt affedtningsmiddel, bionedbrydeligt affedtningsmiddel, sikkert affedtningsmiddel, affedtningsmiddel til fødevarekontakt, dispenser til opløsningsmiddel, bionedbrydeligt opløsningsmiddel, sikkert opløsningsmiddel, opløsningsmiddel til fødevarekontakt, affedtende opløsningsmiddel, OPLØSNINGSMIDLER, affedtende opløsningsmiddel uden voc, dielektrisk opløsningsmiddel til rengøring, opløsningsmiddeldispenser til affedtning, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmidler til industriel brug. Ikke-antændeligt opløsningsmiddel. NSF-certificeret opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til fødevareindustrien. Opløsningsmiddel, der kan bruges varmt. Opløsningsmiddel uden voc. Opløsningsmiddel til dispensere. Affedtende opløsningsmiddel til dispensere. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til affedtningsdispensere. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

 

 20 L beholder

 

Affedtende og rengørende opløsningsmiddel, ikke klassificeret som antændelig, deklasseret til ATEX-zoner. Uden VOC, optimering af plan for håndtering af opløsningsmidler (IED-direktiv). Bionedbrydeligt i henhold til OECD. NSF K1-godkendt. Høj slæmningseffekt i dispensere til affedtning. Aftagelige DETECT BLUE®-dele og detekterbare dele. HACCP BRC8 IFS. Sikkert, ikke-antændeligt affedtende opløsningsmiddel. UDEN VOC. NSF-certificeret. Specielle affedtningsdispensere. Kan bruges varmt. I vaskemaskiner. Dielektrisk. Affedtningsdispenser til rengøring, producent af affedtende opløsningsmiddel til industriel brug, ikke-antændeligt affedtningsmiddel, bionedbrydeligt affedtningsmiddel, sikkert affedtningsmiddel, affedtningsmiddel til fødevarekontakt, dispenser til opløsningsmiddel, bionedbrydeligt opløsningsmiddel, sikkert opløsningsmiddel, opløsningsmiddel til fødevarekontakt, affedtende opløsningsmiddel, OPLØSNINGSMIDLER, affedtende opløsningsmiddel uden voc, dielektrisk opløsningsmiddel til rengøring, opløsningsmiddeldispenser til affedtning, dielektrisk opløsningsmiddel. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmidler til industriel brug. Ikke-antændeligt opløsningsmiddel. NSF-certificeret opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til fødevareindustrien. Opløsningsmiddel, der kan bruges varmt. Opløsningsmiddel uden voc. Opløsningsmiddel til dispensere. Affedtende opløsningsmiddel til dispensere. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til affedtningsdispensere. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

Findes under navnet NEUTRALÈNE T 3000 til anvendelser inden for luftfarten

Aeronautisk egnethedsattestering DGA nr.072 3732, forordning nr. 0153-19/DT/ASA/TA 

 

BRUGSVEJLEDNING 

                                    

Affedtning med klud

 

Affedtning med børste

 

 

solvant de dégraissage non inflammable de sécurité. SANS COV. Certifie NSF. spécial fontaines de dégraissage. Utilisable a chaud, sur machines de lavage. diélectrique. Dégraissant fontaine de nettoyage, Fabricant solvant dégraissant industriel, solvant dégraissant non inflammable, dégraissant biodégradable, dégraissant de sécurité, dégraissant contact alimentaire, solvant fontaine, solvant biodégradable, solvant de sécurité, solvant contact alimentaire, solvant dégraissant, SOLVANTS, solvant dégraissant non cov, solvant dégraissant sans cov, solvant fontaines de nettoyage, dégraissant fontaine à solvants, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvant non inflammable. Solvant certifie NSF. Solvant industries alimentaires. Solvant utilisable a chaud. Solvant sans cov. Solvant fontaine. solvants fontaines de dégraissage. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Solvant fontaine de dégraissage. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Lavtrykssprøjter med afskylning med vand

 

Dispenser til opløsningsmidler

 

 

 

 

Ultralydsbeholdere

 

Beholdere til varm eller kold neddypning
Roterende stativ eller til overførelse A3-vaskemaskiner

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE